Република България
Начало Зона на спортиста Процедура за взимане на проби

Процедурата за взимане на проби в 5 стъпки

СТЪПКА 1 – Известяване

Длъжностното лице по допингов контрол връчва известие на спортиста, че е избран за участие в процедура за допингов контрол и го приканва да се подпише на формуляра за допингов контрол за да потвърди, че е запознат със своите права и задължения. При поискване, спортистът е длъжен да се легитимира с документ за самоличност и/или акредитационна карта за спортна проява със снимка.

От момента, в който му бъде връчено известието, до приключването на процедурата за взимане на проби, спортистът е под непрекъснато наблюдение от страна на длъжностно лице по допингов контрол.

СТЪПКА 2 – Явяване в станцията за допингов контрол

Спортистът е длъжен да се яви в станцията за допингов контрол незабавно след като бъде известен, че подлежи на проверка. Явяването в станцията за допингов контрол може да бъде отложено само с разрешение на длъжностното лице за допингов контрол в следните случаи:

По време на състезание:

• участие в церемония по награждаване;
• участие в пресконференция;
• непосредствено участие в друго състезание;
• разгряване;
• получаване на медицинска помощ;
• осигуряване на представител и/или преводач;
• представяне на документ за самоличност.

Извън състезание:

• осигуряване на представител;
• довършване на тренировъчно занимание;
• получаване на медицинска помощ;
• представяне на документ за самоличност.

Разрешение за отлагане на явяването в станцията за допингов контрол може да бъде искано и по други поводи, стига да са основателни.

СТЪПКА 3 – Избор на пособие за даване на проба

Длъжностното лице по допингов контрол оставя спортистът сам да избере пособие за даване на уринна и/или кръвна проба. Спортистът трябва да се увери лично, че пособието, което избира, не е манипулирано, и че средствата за запечатването му са с ненарушена цялост. При съмнение в качеството на избраното пособие, спортистът има право да избере ново. При необходимост от съдействие при избора или премахването на опаковката на пособието за взимане на проба, спортистът може да се обърне към своя представител или към длъжностното лице по допингов контрол. Пособието за даване на проба трябва непрестанно да се намира в полезрението на спортиста (и/или в полезрението на неговия представител) и в полезрението на длъжностното лице по допингов контрол.

СТЪПКА 4А – Даване на уринна проба

Длъжностното лице по допингов контрол приканва спортистът да се съблече от кръста до колената и да запретне ръкави до нивото на лакътя за да може да наблюдава безпрепятствено физиологичното предоставяне на пробата. Длъжностното лице по допингов контрол, което наблюдава процеса на даване на пробата, трябва да бъде от пола на спортиста. Минималното количество урина, което спортистът трябва да предостави, е 90 ml. При даването на пробата спортистът няма право да иска съдействие от длъжностното лице по допингов контрол, а само от своя представител.

Длъжностното лице по допингов контрол приканва спортиста да раздели предоставената уринна проба на две части – проба А и проба Б. За целта на спортиста се дава възможност да избере запечатан комплект, който се състои от стиропорна или картонена кутия, съдържаща две бутилки. Спортистът се уверява, че комплектът не е манипулиран, че средствата за запечатването му са с ненарушена цялост, и че бутилките са празни и неразпечатани.

Спортисът напълва първо бутилката за проба Б до маркираното ограничение. Останалата урина спортитът излива в бутилката за проба А. Необходимо е да бъде оставено съвсем малко количество урина в чашката, в която е дадена пробата. Длъжностното лице по допингов контрол приканва спортиста да запечата бутилките в специални найлонови пликове и да ги постави обратно в кутията.

За да се увери, че пробата е годна за анализ, длъжностното лице по допингов контрол измерва пред спортиста нейното относително тегло, като за целта използва остатъчната урина от чашката. Ако се окаже, че пробата не е годна за анализ, спортистът може да бъде помолен да даде още една или няколко проби.

СТЪПКА 4Б – Даване на кръвна проба

Длъжностното лице по взимане на кръв избира подходяща вена за взимане на кръвна проба и почиства кожата със стерилна марля или тампон, напоен с дезинфекциращ разтвор. Вената, от която ще бъде взета кръвната проба, не трябва да е на място, което може да окаже неблагоприятен ефект върху здравословното състояние или спортните постижения на спортиста. Длъжностното лице по взимане на кръв има право на не повече от три опита да източи кръв от вената директно в епруветката(ите) за взимане на пробата. След това мястото, от което е взета пробата, се превързва. Пробата се запечатва от спортиста или от длъжностното лице по взимане на кръв в специални контейнери. Спортистът се уверява, че няма изтичане на кръв нито от епруветките, нито от контейнерите. Запечатаните по този начин кръвни проби се съхраняват при температура, която гарантира тяхната годност за анализ.

СТЪПКА 5 – Попълване на формуляра за допингов контрол

Длъжностното лице по допингов контрол записва кодовите номера на бутилките за проба А и проба Б във формуляр за допингов контрол и приканва спортиста да провери достоверността на записаните данни. Длъжностното лице по допингов контрол приканва спортиста да декларира:

• приетите лекарствени средства, хранителни добавки и/или кръвопреливания;
• притежанието на разрешение за терапевтична употреба (в случай, че притежава такова).

Длъжностното лице по допингов контрол приканва спортиста да впише своите коментари и/или възражения по отношение на проведената процедура във формуляра за допингов контрол. След това спортистът проверява точността на информацията, записана във формуляра, и го подписва след като се увери, че всички въведени данни са верни, и че на екземпляра, който е предназначен за лабораторията, няма данни, които могат да бъдат свързани с неговата самоличност. Накрая длъжностното лице по допингов контрол връчва екземпляр от формуляра на спортиста.

Относно процедурата за взимане на проби 
Ролята на представителя на спортиста
 
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg