Република България
Начало Медиен Център Новини

Изявление на САА до спортистите във връзка с COVID-19 - обновено

 

Уважаеми спортисти,

 

Както знаете, пандемията с вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) продължи, превръщайки се в критично положение, което изисква ефективно и незабавно действие от всички нас по света, за да намалим до минимум вероятността от разпространяване и влияние върху обществото. Ясно е, че положението отива далеч отвъд анти-допинга и спорта, като повечето страни са въвели строги мерки, включващи затваряне на граници, карантина/самоизолиране, анулиране на полети, ограничаване на социални действия и др.

Като глобален регулаторен орган за анти-допинга, Световната Антидопингова Агенция (САА) и цялата анти-допингова общност поставят на първо място здравето на обществото, безопасността и социалната отговорност. Общността се обедини, за да съгласува ежедневната си дейност чрез спиране или намаляване на програмите за допингов контрол (вкл. тестване и други дейности). Разбираме, че тези необходими действия ще повлияят увереността на спортистите, че състезания, проведени по време на или скоро след излизането ни от това положение, ще бъдат толкова чисти, колкото е възможно.

САА разбира също колко тежко е и ще продължи да бъде това положение за вас като спортисти, тъй като вие действате при строги мерки, въведени в цял свят, нарушаващи тренировъчните ви програми и създаващи несигурност относно съдбата на бъдещите ви състезания.

Следните ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, които САА създаде в консултация с Комисията на Спортистите, се отнася до някои специфични въпроси, които вие като спортисти може да имате, относно анти-допинга при това трудно и бързо променящо се положение. Това е втората версия на ВЪПРСИ И ОТГОВОРИ, която беше публикувана за първи път от САА на 23 март 2020 г., актуализирана, за да отразява променящата се среда на тестване и факта, че все по-голям брой АДО възобновяват нормалното тестване. Тъй като някои страни постепенно се деконфинират (възвръщат към нормалното ежедневие), следните ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ще продължат да се актуализират, за да предоставят на спортистите най-новата информация за това как могат да се променят програмите за тестване, като се интегрират допълнителни здравни предпазни мерки за защита както на чистия спорт, така и на здравето на спортистите и служителите по допингов контрол.  

Ако искате да знаете повече какви специални мерки взимат вашата Международна спортна федерация (МФ) или Националната антидопингова организация (НАДО) във връзка с тази невиждана заплаха, моля да се свържете пряко с тях, както е уместно. Освен това, ако желаете да видите ръководството, изпратено от САА до Антидопинговите Организации (АДО), насочваме ви към Ръководството на САА към АДО от 20.03.2020 г.

При развитие на положението, моля, бъдете сигурни, че за САА и антидопинговата общност основното е да продължат да посрещат заплахите за вашето здраве и това на всички, отдадени на чистия спорт.

 

Поздрави и пожелания за здраве.

СВЕТОВНА АНТИДОПИНГОВА АГЕНЦИЯ

 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

1. Може ли, въпреки всичко, да бъда тестван/а по време на пандемията от COVID-19, като се имат предвид въведените ограничения, отнасящи се специално до социалното дистанциране и самоизолацията?

Спортистите могат да бъдат тествани навсякъде и по всяко време. Там, където от местните власти не са въведени ограничения за придвижване или физически контакт, тестването все още може да се проведе по всяко време и навсякъде.

 

2. Ако бъда тестван/а, каква ще бъде направено, за да бъде намалена до минимум възможността за инфекция?

Антидопинговите организации трябва да въведат засилени мерки в съответствие с препоръките на здравните власти, за да защият вашето здраве и здравето на служителите по допингов контрол. Повече информация може да бъде намерена в Ръководството на САА към антидопинговите организации от 20 март 2020 . В тези страни и региони, където ограниченията започват да се отменят, спортистите могат да очакват тестовете да се увеличат, съгласно тези мерки. Във връзка с това, Световната антидопингова агенция издаде допълнителни насоки за антидопинговите организации, за да защити здравето на спортистите, служителите по допингов контрол и като цяло общественото здраве. Тези насоки включват допълнителни препоръчителни мерки, като използването на лични предпазни средства и оценка на здравето на спортистите и обстановката преди началото на тестовете. Повече информация можете да намерите в Ръководството на САА към антидопинговите организации за продължаване на тестване от 6 май 2020 г. и Ръководството за провеждане на тестване по време на пандемия от COVID-19 от 25 ноември 2020г.

 

3. Какви специфични мерки ще вземат АДО, за да намалят до минимум възможностите за заразяване?

Преди всичко, АДО са информирани да провеждат само най-важните допинг-контроли. При извършване на тези тестове, след пристигане на мястото на тестване членовете на антидопинговия екип трябва да измият добре ръцете си и да ги дезинфекцират или да си сложат нови ръкавици. Също, спортистите и антидопинговият екип трябва да спазват, доколкото е възможно, препоръчваната социална дистанция от 2 м. В съответствие с последните насоки на САА към АДО, когато тестовете се увеличат, АДО се насърчават да да съобщават на спортистите какви конкретни засилени предпазни мерки ще предприемат, както и да събират информация от спортистите, относно тяхното здраве, преди започване на тестване.

 

4. Мога ли да очаквам промени в процедурите по допингов контрол?

Въпреки че вече съществуващите международни стандарти подчертават както целостта на процеса, така и безопасността на всички заинтересовани страни, можете да видите подобрения, които се стремят да постигнат баланс между предпазването на чистия спорт и личното здраве. По-конкретно, наскоро издадените указания от САА към АДО, препоръчват на АДО да внедрят процес на „предварително известяване“, който може да включва самодекларация относно вашето здравословно състояние и/или рисковете спрямо COVID-19, както и информация за това какви предпазни мерки за здравето и безопаснотта са били и ще бъдат взети от служителите по допингов контрол. САА също така оценява какво е сработило добре и какво се е оказало предизвикателство за борбата с допинга в тези безпрецедентни времена. За тази цел САА създава работна група за „стратегическо тестване“, за да се поучи от този опит и да види как антидопинговата система може да бъде допълнително подсилена от този опит.  

 

5. Какво трябва да правя, ако имам симптоми, които показват, че може да имам COVID-19?

Най-важни са Вашето здраве и това на тези около Вас. Ако се безпокоите, че може да сте се заразили с вируса, най-важното е да се самоизолирате и да следвате другите предпазни мерки (миене на ръце и др.), препоръчани от международните здравни организации. Трябва също да се свържете с Вашите местни здравни власти, за да се уверите, че изпълнявате правилните процедури за Вашия регион. Във връзка с анти-допинга, трябва да информирате Вашата АДО за състоянието си чрез информация за местонахождението си или когато антидопинговият екип Ви уведоми за тестването, така че те да съгласуват съответно плановете си.

 

6. Трябва ли ми все още Разрешение за Терапевтична Употреба (РТУ), ако имам медицинско състояние, изискващо забранени субстанция или метод?

Докато подлежите на тестване, Вие оставате отговорен/на да си осигурите наличие на валидно РТУ. Ако по време на пандемията с COVID-19 е затруднен достъпът Ви до лекар, за получаване на необходимата документация, подкрепяща заявлението Ви за РТУ, трябва да документирате всички действия и пречки да спазите съответните изисквания, като това ще бъде обсъдено за всеки отделен случай. В Международния стандарт за Разрешения за терапевтична употреба има разпоредби, при които спортист може да търси ретроактивно РТУ в спешни или извънредни ситуации.

 

7. Трябва ли все още да подавам информация за местонахождението си?

Трябва да продължите да подавате информация за своето местонахождение, тъй като продължавате да подлежите на тестване. Ако желаете да споделите информация за Вашето здраве, самоизолация, ограничения за придвижване и др., която може да повлияе допинговия контрол, моля да споделите тази информация при подаване на местонахождението си.

 

8. Мога ли да откажа да бъда тестван/а, ако съм в самоизолация, карантина, или не вярвам, че антидопинговият екип е взел подходящи предпазни мерки?

В държави, където ограничителните мерки все още са в сила, АДО се насърчават да провеждат тестване само в най-подходящите ситуации и следователно такъв сценарий е малко вероятен, тъй като АДО трябва да преценяват добре в тези безпрецедентни времена. С изключение на задължителна изолация/карантина, Вие сте информиран/а да се подчинявате на тестването, като спазвате предпазните мерки, въведени от Вашето АДО. Ако откажете да бъдете тестван/а, или не изпълнявате процедурата за взимане на проба след уведомяването, или не можете (не желаете) да дадете проба поради липса на защитни мерки, отказът Ви ще продължи с нормалната процедура за управление на резултатите, което може да доведе до период на лишаване от състезателни права до четири години. . Ако разчитате на помощ от Ваш представител да помогне при процедурата за допингов контрол (специално за непълнолетни или спортисти с увреждане), а представителят отсъства поради COVID-19, това също трябва да се има предвид при процедурата за управление на резултатите.

 

9. Как мога да бъда сигурен, че в бъдеще ще се състезавам в среда без допинг?

САА следи отблизо местата, където тестовете са спрени изцяло и е в тясна комуникация с АДО, за да работят заедно и да намерят най-добрите начини да бъдат ефективни през този период. Когато спортният свят се върне към определена нормалност, тези „пропуски“ в тестването ще бъдат отстранени съвместно чрез допълнително целево тестване, особено като се има предвид, че събирането на данни за разузнаване и разследване продължава.  

Поставяне на публичното здраве над нуждите на антидопинговата система означава, че ще се повлияе борбата срещу допинга в спорта. Все пак, ще има значително по-малко тренировки и ще се провеждат значително по-малко състезания. За спортистите е важно да помнят също, че пробите от допингов контрол ще продължат да се съхраняват за бъдещ анализ, както и че някои проби, взети след периода на COVID-19, могат чрез Биологичния Паспорт на Спортиста да разкрият показатели за допинг, взет по време на този период. Освен това, докато през този период тестването може да бъде намалено навсякъде, Вие можете да допринесете за антидопинговата дейност, като се уверите, че сте получил/а най-новата информация и обучение, както и насърчите Вашите приятели и съотборници да направят същото. Можете да се запознаете с източниците на САА за антидопингово обучение, като посетите платформата на САА за електронно обучение, на AdEL.

 

 

World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg