Република България
Начало За нaс Функции

Направление „Финансово-счетоводно обслужване“

Финансово-счетоводното обслужване на дейността на центъра включва:

1. изпълнение на бюджетната програма;

2. разработване на проект на годишен бюджет на центъра;

3. осигуряване на финансово-счетоводна информация;

4. осигуряване на данните и изготвяне на ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и съставяне на годишен финансов отчет;

5. осъществяване на финансово управление и контрол в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;

6. изготвяне на годишен финансов отчет и баланс на центъра;

7. организиране и осъществяване на инвентаризация съгласно Закона за счетоводството.

 

World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg