Република България
Начало За нaс Функции

Направление "Антидопингови програми"

Направление "Антидопингови програми" осъществява администриране и управление на антидопинговата дейност, контролна дейност, обучителна дейност и информационна и международна дейност.

I. Администрирането и управлението на антидопинговата дейност се осъществява чрез:

1. използване на системата АДАМС по реда на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с Постановление № 453 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 2 от 2015 г.), и Международния стандарт за тестване и разследвания на Световната антидопингова агенция;

2. уведомяване на лицензираните спортни организации за отрицателни резултати при допингов контрол на картотекирани от тях спортисти;

3. участие в дейността на Комисията за управление на резултатите от допинговия контрол при:

а) атипични резултати;

б) неблагоприятни аналитични резултати за установяване на нарушения на антидопинговите правила съгласно Международния стандарт за тестване и разследвания;

в) възможни нарушения на изискванията за местонахождение на спортиста;

г) неаналитична информация за възможни нарушения на антидопинговите правила от спортист и/или спортно-технически персонал;

4. уведомяване на изпълнителния директор за атипични резултати или възможни нарушения на антидопинговите правила и изготвяне на предложения за процедури по тях по реда на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност и Световния антидопингов кодекс.

II. Контролната дейност се осъществява чрез:

1. поддържане на Регистър на спортистите за тестване;

2. поддържане на Регистър на членовете на антидопинговите екипи;

3. разглеждане на заявления и изготвяне на становища относно искания на спортисти за издаване на разрешения за терапевтична употреба на субстанции и методи, включени в Забранителния списък на Световната антидопингова агенция, от Комисията за разрешения за терапевтична употреба с участие на външни експерти, лекари-специалисти в съответната област;

4. съблюдаване спазването на Международния стандарт за тестване и разследвания при свързаните с допинговия контрол процедури.

III. Обучителната дейност се осъществява чрез:

1. обучение на лица за придобиване право на участие в дейността на антидопинговите екипи;

2. обучение за използване на системата АДАМС;

3. разработване и реализиране на обучителни програми за антидопинговите правила;

4. изготвяне на предложения за издаване на сертификати на лицата, имащи право да участват в антидопинговите екипи;

5. провеждане на разяснителни антидопингови кампании и подготовка на свързани с тях информационни материали.

IV. Информационната и международната дейност се осъществяват чрез:

1. осигуряване на международната кореспонденция и сътрудничество на центъра;

2. осигуряване на контактите на центъра със средствата за масово осведомяване;

3. поддържане и обновяване на информацията на електронната страница на Антидопинговия център.

World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg