Република България
Начало За нaс Функции

Лаборатория за допингов контрол

Лабораторията за допингов контрол извършва следните дейности:

 

1. изпитва проби за откриване на субстанции и методи, включени в забранителния списък по чл. 5, т. 5, и други субстанции съгласно програмата за наблюдение на Световната антидопингова агенция;

2. приема взетите от антидопинговите екипи проби и ги анализира за наличие на забранени субстанции;

3. оформя цялостната документация, свързана с приемането и анализа на допинг пробите, и носи отговорност за правилното отразяване на всички данни;

4. води регистър на получените допинг проби и на резултатите от анализа и ги съхранява;

5. предава екземпляр от протоколите за извършените анализи на допинг пробите на изпълнителния директор на центъра;

6. извършва анализ на допинг проби от международни състезания, провеждани на територията на страната, след получаване на оторизация от Международната спортна организация;

7. притежава, съхранява и използва по предназначение само за лабораторни цели референтни унифицирани субстанции, включително биологичен материал от спортисти и доброволци, във връзка с изпълнението на основната й функция - анализ на допинг субстанции;

8. изследва биологични проби от доброволци, приели лекарствени продукти;

9. осъществява информационен обмен с антидопингови лаборатории от други държави;

10. извършва проверки на хранителни добавки за наличие на необявени от производителя и/или вносителя забранени субстанции;

11. разработва и участва в изследователски програми, свързани с допинга в спорта;

12. разработва, адаптира и внедрява нови методи в съответствие с международните стандарти;

13. извършва и други лабораторни анализи на вещества, за съхранението и използването на които има разрешение от министъра на здравеопазването или лицензия от министъра на икономиката.

World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg