Република България
Начало За нaс Цели

Антидопингов център

 

Антидопинговият център е национален орган към Министъра на младежта и спорта, създаден за осъществяване на допингов контрол и превенция на използването на забранени субстанции и забранени методи в спорта.

Мисията на Антидопинговия център е да изпълни ангажиментите на държавата, поети с подписването на Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа, Допълнителния протокол към нея и Международната конвенция за борба на срещу употребата на допинг в спорта /на ЮНЕСКО/.  

Антидопинговият център осъществява мисията си, като в борбата срещу допинга пази достойнството и правата на всеки спортист и спазва националното и международно законодателство, Световният антидопингов кодекс, международните стандарти към него и други добри практики.

Антидопинговият център си сътрудничи със Световната антидопингова агенция и останалите национални и международни институции и организации, имащи отношение към превенцията и борбата срещу използването на забранени субстанции и забранени методи в спорта.

Международно акредитираният орган за сертификация "AFNOR Groupe" сертифицира Aнтидопинговия център по ISO 9001:2008 от 06.01.2014г. до 06.01.2017г за следните дейности: „Осъществяване на допингов контрол в спорта. Обучение и оторизиране на членове на антидопингови екипи. Антидопингово обучение за превенция на употребата на забранени субстанции и методи  в спорта“.

"AFNOR Groupe" сертифицира Aнтидопинговия център по ISO 9001:2015 от 07.01.2017г. до 07.01.2020 г. за следните дейности: „Осъществяване на допингов контрол в спорта. Обучение и оторизиране на членове на антидопингови екипи. Антидопингово обучение за превенция на употребата на забранени субстанции и методи  в спорта. Издаване на разрешения за терапевтична употреба.“

Ръководството и всички служители се ангажират да прилагат тази политика, за да подобряват непрекъснато своята работа и да повишават резултатността на Антидопинговия център.

 
 
 

 

Стратегия на Антидопинговия център - 268 KB
Харта на клиента - 83 KB
Вътрешни правила на АЦ за административно обслужване - 274 KB
Ценоразпис на извършвани услуги от Лабораторията за допингов контрол - 218 KB
Сертификат ISO 9001:2008 - 587 KB
Сертификат ISO 9001:2015 - 628 KB
Декларации - 57 KB
Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ - 168 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg