Република България
Начало Партньори

Партньори

Министерство на младежта и спорта

Министерството на младежта и спорта провежда единната държавна политика в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.

Министърът на младежта и спорта е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на физическото възпитание и спорта, както и на социалния туризъм.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност в сила от 03 май 2011 г. Антидопинговият център е национален орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу допинга към министъра на младежта и спорта.

 

 

Български олимпийски комитет (БОК) 

Българският олимпийски комитет (БОК) е нестопанска организация, изпълняваща функциите на национален олимпийски комитет на България, и е част от Международния олимпийски комитет. Основан е на 30 март 1923 г.

Съгласно чл. 54, ал. 1 от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (НДКТСД) към БОК е създадена Дисциплинарна комисия, която:

1. провежда заседания и изслушвания на спортистите по всички въпроси, свързани с нарушенията на антидопинговите правила;
2. взима решения по всички въпроси, свързани с нарушенията на антидопинговите правила;
3. определя вида и размера на наказанията за извършените нарушения на антидопинговите правила.

Към БОК е и националния апелативен орган, към който могат да бъдат отнасяни обжалвания на решения на Дисциплинарната комисия по нарушения на антидопинговите правила – Българския спортен арбитраж. 

 

 

Световна антидопингова агенция (САА) 

Световната антидопингова агенция (САА) е независима международна организация основана на 10 ноември 1999 г. за да лансира, координира и наблюдава борбата срещу допинга в спорта във всички нейни форми. САА е съставена и се финансира поравно от световното спортно движение и правителствата. Сред основните дейности на САА са научно-изследователската дейност, образователната дейност, разработването на капацитети за борба срещу допинга и наблюдение на спазването на Световния антидопингов кодекс – документът, който хармонизира антидопинговите дейности във всички спортове и държави.

 

 

 

Съвет на Европа (СЕ) 

Съветът на Европа е политическа международна организация на страните от Европа. Създаден е на 5 май 1949 г. със седалище в гр. Страсбург, Франция. Целта на Съвета на Европа е да защитава и разпространява демокрацията, правата на човека, европейската културна идентичност и да търси решения на проблемите на европейските народи.

На 16 ноември 1989 г. Съветът на Европа открива за подписване Конвенцията срещу употребата на допинг. Конвенцията е първия международен правен документ, който регламентира борбата срещу допинга. Конвенцията е ратифицирана от Народното събрание на Република България на 22 април 1992 г. На 09.02.2005 г. България ратифицира и Допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг.

 

 

Организация за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО)

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) е специална организация на ООН, учредена на 16 ноември 1945 г., за да насърчава сътрудничеството между нациите в областта на образованието, науката, културата и комуникациите.

Межународната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта на ЮНЕСКО е първият глобален нормативен акт регламентиращ дейностите свързани с допинговия контрол в спорта. Приета е от Общото събрание на ЮНЕСКО през октомври 2005 г. Ратифицирана е със закон, приет от 40-то Народно събрание на 13 декември 2006 г. Конвенцията е в сила за Република България от 1 март 2007 г.

 

World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg