Република България
Начало Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Разяснения за граждани и юридически лица относно предоставянето на достъп до обществена информация

Редът и начинът на предоставяне на достъп до обществена информация в Антидопинговия център са съобразени с основните принципи и разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Важно е да се знае, че информацията, която се представя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица и тази, която се съхранява в Националния архивен фонд на Република България, е изключена от приложното поле на Закона за достъп до обществена информация. По отношение на административното обслужване и предоставяните от Антидопинговия център административни услуги, описание и разяснения могат да бъдат открити в специална секция на интернет страницата на Антидопинговия център.

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Антидопинговия център.

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация, наричани по-долу за краткост „заявленията”, могат да бъдат отправяни устно, да бъдат подадени писмено или по електронен път.

На устните запитвания за предоставяне на информация отговаря д-р Виолета Заркова - изпълнителен директор на Антидопинговия център, тел.: 962 51 40, 962 56 35.

Писмените заявления се подават:

• по пощата на адрес: гр. София, п. к. 1172, ул. „Никола Габровски” №1, Антидопингов център;
• по електронен път на адрес: anti-doping.centre@anti-doping.government.bg;
• в деловодството на Антидопинговия център: гр. София, п. к. 1172, ул. „Никола Габровски” №1, етаж 3, тел.: 962 56 35; от 9.00. до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.30ч. всеки работен ден.

За да бъде разгледано, направеното заявление трябва да съдържа следните данни:
• трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
• описание на исканата информация;
• предпочитана форма за предоставяне на исканата информация;
• адреса за кореспонденция със заявителя.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слуховия апарат, могат да поискат достъп до форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от следните форми:
 
• преглед на информацията /оригинал или копие/ - в деловодството на Антидопинговия център или чрез публичен общодостъпен регистър;
• устна справка;
• копие на хартиен носител;
• копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

Със заповед № РД-026/05.10.2011г., изменена със заповед №РД-03/14.01.2016г. на изпълнителния директор на Антидопинговия център е определен състав на комисия, която да разглежда при условията, по реда и в сроковете, определени в ЗДОИ, постъпилите заявления.

Решението по чл.28, ал.2 от ЗДОИ се издава от председателя на комисията. Решението се връчва лично /или на писмено упълномощено лице/ срещу подпис или по пощата с известие за доставяне, като се изготвя придружително писмо, което съдържа информация относно:
 
• срока, в който се предоставя достъпът (не по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението);
• указания за начина, по който следва да се заплатят разходите;
• указания за начина, по който ще се предостави достъпът, като при лично предаване се посочва определеното място в сградата на Антидопинговия център, където ще се подпише протокола по чл. 35, ал. 2 от ЗДОИ, а при предоставяне на информацията по пощата – предупреждение, че Антидопинговия център не носи отговорност за загубени по пощата документи;
• указание, че при неявяване на заявителя в срок до 30 дни и/или незаплащане на разходите по предоставяне на информацията е налице отказ на заявителя от предоставен достъп;
• телефон за информация.
 
Достъпът до обществена информация /с изключение на случаите, когато заявлението е подадено по електронен път/ се предоставя след представяне на платежен документ за заплащане на определените разходи, съгласно Заповед на министъра на финансите ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. за актуализация на нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация, която може да бъде открита в секцията „Достъп до информация” на интернет страницата на Антидопинговия център. Заплащането на дължимите разходи се осъществява по банков път или в касата на Антидопинговия център - етаж 3.

Във връзка с предоставянето на достъп до обществена информация със заповед № РД-026/05.10.2011г.,изменена със заповед №РД-03/14.01.2016г. на изпълнителния директор на Антидопинговия център са утвърдени образци на следните документи:
 
• заявление за достъп до обществена информация – образецът на заявление е примерен и не може да бъде отказано разглеждането на заявление за достъп до обществена информация, ако то е в писмена форма и съдържа реквизитите на чл. 25, ал.1, т.1, т.2 и т.4 от ЗДОИ;
• протокол за предоставяне на достъп до обществена информация.
Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ) - 248 KB
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на МФ - 118 KB
Списък по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ (актуален към февруари 2018 г.) - 163 KB
Списък по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ (актуален към февруари 2017 г.) - 156 KB
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2017 г. - 67 KB
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2016 г. - 24 KB
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2015 г. - 16 KB
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2014 г. - 16 KB
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2013 г. - 24 KB
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2012 г. - 24 KB
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2011 г. - 24 KB
Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2010 г. - 23 KB
Образец на заявление за достъп до обществена информация - 29 KB
Образец на протокол за предоставяне на обществена информация - 26 KB
Годишен отчет за работа по ЗДОИ за 2018г. - 242 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg